< návrat zpět

Historie sboru

znak SDH Historie sboru v kostce

Hasičský sbor byl založen v roce 1900, jak dokládá zakládací listina. Jiné dokumenty z období do roku 1918 nebyly zachovány. V roce 1900 byla postavena dřevěná hasičská kolna, která sloužila svému účelu do roku 1973. Dne 1.1. 1961 došlo ke sloučení požárních sborů Kaliště a Býkovce. Za 113 let činnosti byl několikrát pozměněn název. Vždy však byl samostatnou organizací. Počet členů se pohyboval různě: nejnižší v letech 1950, 1952 - 24 a 25 členů. Od roku 1965 se počet ustálil na 40 až 43. 

 

Jak bežel čas
 

Období let 1918-1945

starosta: Josef Nechvátal
náčelník: Antonín Hájek
jednatel: František Lojda

Mezi významné členy Hasičského sboru patřili v těchto letech: Jan Kejval (1902). František Lojda (1898), Josef Nechvátal (1905), Jan Novotný (1905), František Pechek (1901), Antonín Šindelář (1881), Jan Šindelář (1900), Antonín Štolba (1907), František Vobr (1906), Josef Volavka (1909), Antonín Hájek (1907), Duchoň František (1910), Pavel Kejval (1916), Jan Novotný (1919), Jaroslav Pulkráb (1921).

28.6.1936 se sbor zúčastnil odhalení pomníku v Klatovci. Sbor uspořádal Masarykovu Vatru s přednáškou pro zahraniční čechy se sbírkou po obci. V roce 1937 je uskutečněn hasičský výlet s účinkováním hasičského dramatického souboru. Za II. světové války byl soubor velmi aktivní a byl zdrojem finančních prostředků pro sbor. Dále proběhla Národní pouť, spojená s oslavami 20ti leté bitvy u Sborova. Toto byla velmi zdařiá akce, na které účeinkovala 20ti členná hasičská hudba z Telče. Ke sborovským oslavám promluvil poslanec Dvořák z Volevčic. V roce 1939 měl sbor 27 členů činných, 4 členy zakládající, 5 přispívajících, 23 členů dramatického souboru. V roce 1938 byly oslavy dvacátého výročí naší samostatnosti spolu s národní poutí, spojené s usazením památní desky T.G. Masaryka do pomníku padlých vojínů. Hrála 25ti členná Kmochova hudba z Kolína. V roce 1942 je do funkce velitele zvolen František Vobr. V rozmezí těchto let doplňuje sbor základní vybavení o lezecké smyčky, píšťalky, koše na vodu, svítilny, 100m hadic, nové stejnokroje, fanfárové trubky apod. V roce 1938 sbor zasahuje u požáru domácí parní pily a u přespolního požáru v Klatovci.


Období let 1946 - 1960

Funkcionáři zůstávají bez změny. V roce 1950 probíhají oslavy 50 let založení požárního sboru v Kališti, za účasti zástupců Okresní hasičské jednoty a místních i sousedních obyvatel. Zpráva velitele udává, že od založení sboru se tento podílel na likvidaci 44 požárů a 1 povodně. Byli odměneni členové, kteří byli více jak 25 let u požárního sboru. V roce 1960 přebírá funkci jednatele Novotný Jan, současně je předsedou MNV Kaliště. V roce 1951 sbor zasahoval u požáru v Klatovci.

Funkci tajemníka vykonával Karel Sova, později Karel Venkrbec, který byl rovněž velmi aktivním a platným členem hasičského sboru. Vedoucí představitelé MNV Kaliště Jan Novotný, Karel Sova, Karel Venkrbec a další, měli velkou zásluhu na zajištění výstavby vodovodu, kanalizace, školy, hasičské zbrojnice, kulturního domu, a dalších staveb v obci. Hasičskému sboru byli vždy nakloněni a jeho členové se na oplátku zúčastňovali brigád na všech stavbách.


Období let 1906 - 1995

24.4.1962 došlo k velkému požáru v Kališti, kdy hořely 3 obytné budovy. Při hodnocení zásahu OIPO Jihlava bylo přijato usnesení, které ukládalo omladit požární družstvo Kaliště. Na základě toho bylo přijato 10 nových členů. V roce 1963 bylo utvořeno nové požární družstvo z mladých členů. V roce 1964 přebírá funkci jednatele Pavlů Miloslav. Nově ustavené požární družstvo dostává nové uniformy, včetně bot. Od roku 1966 byl jednatelem Lojda Jaroslav č. 77. V roce 1967 zasahuje jednotka u požáru v Klatovci. Toto se opakuje i v roce 1969. V tomto roce je přijato 9 nových členů. Funkci velitele přebírá nejvýznamnější osobnost v celé historii SDH Kaliště - František Piza.
Krátce na to přebírá funkci další významná osobnost v celé historii SDH - Karel Kalců (v roce 1972).

Některé další zásahy u požárů: v roce 1971 - rodinný domek v Jihlávce, sodoly v Klatovci a v Horním Vilímči, rod. domek K. Doležala a Drápalovna v Kališti. V roce 1972 ČSD Jihlávka - sklad pražců, zastávka ČSD Horní Vilímeč. V roce 1974 lesní požár u Kališťské hájovny, v roce 1976 lesní požár u Novecké hájovny. V roce 1984 lesní požár, tráva u tratě ČSD u Býkovce. V roce 1994 (20. září) jednotka zasahuje při požáru mlýna v Býkovci. Požární družstvo Kaliště bylo u požáru první a rozhodující mírou se zasloužilo o likvidaci požáru.

Složení výboru ZO SPO Kaliště v roce 1974: předseda - Karel Kalců, velitel - František Piza, jednatel - Jaroslav Lojda č. 77, referent pro výchovnou práci - Jan Šindelář, reprevence - Jaroslav Volavka, organizační referent - Jan Novotný, hospodář - Pavel Kejval, materiálně technický referent - Jaroslav Hájek, referent CO - Josef Nechvátal, referent mládeže - Antonín Štolba ml., revizoři - Jan Novotný, Jan Kejval. K podstatnějším změnám ve výboru SPO dochází 5. 11. 1982: nově byl do výboru zvolen Jaroslav Lojda č. 47 - preventista, Vlastimil Snížek - hospodář, Jan Krasnovský - organizační referent, Bohumír Šindelář - referent materiálně technický, Karel Martyčák - referent CO, revizoři - Jaroslav Morava, Pavel Kejval. Předseda, velitel, jednatel referent mládeže, referent výchovné práce - bez změn - jako v roce 1974. 20.9.1985 přebírá funkci předsedy SPO Kaliště Jiří Doležal. Karel kalců se stává kronikářem. Ostatní členové výboru bez změn.

V roce 1985 se stala členkou SPO první žena - Jaroslava Doležalová. Složení výboru SDH v roce 1994: předseda - Jiří Doležal, Velitel - Karel Kalců, strojník - František Volavka, preventista - Jaroslav Lojda č. 47, jednatel - Jan Krasnovský, hospodář - Vlastimil Snížek, kronikář - Jan Lojda č. 37, referent MTZ - Bohumír Šindelář, Revizoři - Jaroslav Morava, Lojda Jan.

V roce 1995 zemřeli dva výzmamní hasiči - členové výboru - Karel Kalců a Bohumír Šindelář.

V roce 1995 dochází ke změnám: velitel - Jan Lojda, Předseda SDH Krafka František.

 

Období 1996 - 2000

V oblasti požární ochrany je a byla pozornost věnována především výcviku požárního družstva, pravidelná účast na okrskových soutěžích, memoriálu Karla Kalců v Janštejně. Od roku 1998 je v měsíci červnu pravidelně v Kališti pořádán Memoriál Františka Pizy v soutěži požárních družstev. Samozřejmostí byla péče o požární výzbroj a výstroj. Součástí přípravy je rovněž provádění námětových cvičení.

Soutěžní požární družstvo dosahovalo v těchto letech významných úspěchů a to především v požárním útoku. I. místo na memoriálu F. Pizy v roce 1998 i v roce 1999. Na okrskové soutěži v Panských Dubenkách se družstvo vždy umístilo do III. místa.

Ve spolupráci s OÚ Kaliště byla prováděna údržba a opravy požárních nádrží. Každoročně byla zajišťována Výroční valná hromada s oslavou k ukončení roku. Počet členů se v těchto letech pohyboval mezi 47-50ti, v roce 2000 44. V SDH je organizováno 8 žen.

Pravidelně byly uskutečněny preventivní požární prohlídky budov a rekreačních objektů v obci Kaliště i místní části Býkovec SDH byl jedinou organizací, která se starala o kulturní život v obci. Nejvýznamnějšími akcemi je každoroční uspořádání Hasičského plesu, který je také hlavním zdrojem finančních příjmů. Další významnou společenskou akcí je pravidelné uspořádání pouťových zábav, posvícenských zábav. V roce 1998 byl uspořádán masopustní průvod. V roce 1999 byly uspořádány 2 turnaje ve stolním tenise. Každoročně byl prováděn sběr kovového šrotu. SDH věnoval pozornost i pomoci občanům při záplavách ve sklepích. 8.1. 2000 byla Výroční valná hromada, na které byl zvolen nový výbor SDH v tomto složení: předseda: František Krafka, velitel: Jan Lojda ml., místopředseda: Josef Kalců, hospodář: Körber Martin, preventista: Jaroslav Lojda č. 47, strojník: Ladislav Jakoubek, jednatel a zástupce velitele: Theodor Kalášek, revizoři: Pavel Lojda, Petr Snížek.

V roce 2000 se členové sboru zúčastnili oslav 100. výročí založení hasičských sborů v Panských Dubenkách a v Horních Dubenkách. Tento rok byl tradiční Memoriál Františka Pizy spojený s oslavami 100 let od založení organizace hasičů v Kališti. K tanci a poslechu hrála kapela Babouci.


Období 2000-2010

V těchto letech sbor pokračuje v úspěšném reprezentování obce v rámci cca 7mi soutěží v požárním útoku za rok. Do soutěžení se v těchto letech pouští také družstvo žen a starých pánů. Sbor nadále udržuje tradici v pořádání Hasičského plesu a tradiční soutěže v požárním útoku "Memoriál Františka Pizy". Došlo k několika změnám ve výboru SDH - preventistou byl zvolen Jaromír Fišer, jednatelem Petr Kuba a pokladníkem Jan Šindelář. Nadále je udržována spolupráce s farmou Javořice-Jihlávka, v rámci které sbor organizuje každoročně sběr kamene výměnou například za věcné ceny do tomboly na ples.

V oblasti technického vybavení došlo ke kompletní renovaci požární stříkačky Stratílek z roku 1943, dále nákupu sady hadic savic + nového koše pro sportovní i zásahové účely. Družstvo bylo dále vybaveno 7mi novými zásahovými obleky Bushfire včetně bot. Pouze pro sportovní účely byla v roce 2008 pořízena soutěžní PS-18. V rámci návštěvy původních majitelů této stříkačky se v roce 2008 náš sbor zúčastnil soutěže historicky nejvzdálenější našemu domovu - Kališti (Benkov okr. Olomouc - 230km)
Změn dostál též vozový park. Nejprve se pořídilo vozidlo AVIA Furgon. Vzhledem ke špatnému technickému stavu bylo toto vozidlo v roce 2008 se spoluúčastí s obcí nahrazeno vozidlem VW Transporter, které bylo v roce 2009 přebarveno do hasičských barev + vybaveno majákem a litými koly. Z nevyužívané hospody, dříve najímané soukromým subjektům, se stala klubovna SDH Kaliště, o kterou sbor výměnou za výhodný pronájem od obce pečuje.